Colofon

Eigenaar:
Relaxen.nu is een website van Prominent B.V.

Prominent B.V.
Energieweg 16-18
8071 DA  Nunspeet
info@prominent.nu

Concept, Design en Content: 
G+J Custom Content, Amsterdam
info@genj.nl
020 7943500

Technische Realisatie: 
DutchGiraffe | Digital Creatives, Den Haag
info@dutchgiraffe.com
070 3832244